Bli medlem

HOS REDUKT

Fyll i dina uppgifter nedan och tryck på skapa konto. En verifiering skickas till din mail där du skapar ett lösenord för att logga in med. Betalning sker via faktura som skickas på mail.

Skapa konto

Fyll i dina uppgifter nedan för att skapa ett konto.

Genom att skapa ett konto samtycker du till att Redukt, i egenskap av personuppgiftsansvarig, registrerar och behandlar dina personuppgifter med ändamålet att tillhandahålla avtal. Du har rätt att skriftligen begära information om de personuppgifter som berör dig. Begäran ska ställas till info@redukt.se.

Integritetspolicy Redukt Företagslösning AB

 

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Redukt Företagslösning AB, org. nr. 559130-3655 (”Redukt”, ”vi”, ”oss”)

info@Redukt.se

 

samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller vid beställning av tjänster och vid annan kontakt med oss. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Redukt är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna vara medlem hos oss och för att du ska kunna kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Redukt samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du blir medlem, när du registrerar dig för mottagning av nyhetsbrev eller när du på annat sätt har kontakt med Redukt.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

När du ställer en fråga via kontaktformulär, e-post eller telefon

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som kontaktar oss eller ställer en fråga är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Redukt behandlar dessa uppgifter för att kunna besvara din fråga eller förfrågan. Den lagliga grunden för denna behandling är att Redukt har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla kunder och potentiella kunder information. Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att en månad förflutit från vår sista kontakt med dig, om ingen annan grund för behandling av dessa uppgifter finns.

När du blir medlem hos oss

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som blir medlem hos oss är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Redukt behandlar dessa uppgifter för att registrera dig som medlem. Genom ditt medlemskap ger vi dig tillgång till medlemsrabatter och kampanjerbjudanden på [www.redukt.se]. Uppgifterna behandlas även för att kunna ställa ut faktura och sända relevant information om Redukt under medlemskapet. Den lagliga grunden för denna behandling är att den krävs för att fullgöra avtalet om medlemskap med Redukt. Uppgifterna behandlas för dessa ändamål till dess att ditt medlemskap upphör att gälla och du erlagt samtliga avgifter kopplade till medlemskapet.

När du registrerar ett användarkonto i vår app

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som registrerar ett användarkonto i vår app är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Redukt behandlar dessa uppgifter för att ge dig tillgång till medlemsrabatter och kampanjerbjudanden via appen [Redukt]. Uppgifterna behandlas även för att sända relevant information om Redukt. Den lagliga grunden för denna behandling är att den krävs för att fullgöra avtalet om medlemskap med Redukt. Uppgifterna behandlas för dessa ändamål till dess att du väljer att stänga ned appkontot eller till dess att ditt medlemskap upphör att gälla.

När du blir medlem hos oss och en faktura utfärdas kan vi komma att behandla ditt namn och din adress för att kunna upprätthålla en korrekt bokföring. Den lagliga grunden för denna behandling är att den krävs för att Redukt ska kunna fullgöra de krav på arkivering som föreligger enligt gällande bokföringslag. Uppgifterna behandlas för detta ändamål under sju år från det kalenderår då respektive räkenskapsår avslutats.

 

 1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att besvara frågor Berättigat intresse
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Till dess att en månad förflutit från vår sista kontakt med dig.
För att ge dig tillgång till medlemsrabatter och kampanjerbjudanden på [www.redukt.se], för att fakturera samt sända dig information Fullgörande av avtal
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Till dess att ditt medlemskap upphör att gälla och du erlagt samtliga avgifter kopplade till medlemskapet.
För att ge dig tillgång till medlemsrabatter och kampanjerbjudanden via appen [Redukt]. Fullgörande av avtal
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Till dess att du väljer att stänga ned appkontot eller till dess att ditt medlemskap upphör att gälla.
För att kunna upprätthålla en korrekt bokföring Fullgörande av rättslig förpliktelse
 • Namn
 • Adress
Sju år från det kalenderår då respektive räkenskapsår avslutats.

 

 

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Redukt kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Redukts rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Redukt kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Redukts koncernbolag, leverantörer av IT-tjänster och leverantörer av kommunikationstjänster.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Redukt om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Redukts rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 1. Ändring av integritetspolicy

Redukt har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Redukt kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Redukt har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 1. Dina rättigheter

Redukt ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Redukt kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag rörande vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 5. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Redukt kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter. Du har rätt att efterfråga dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation är:

Redukt Företagslösning AB

Åkdonsvägen 2

443 42 Gråbo
info@Redukt.se