Medlemsvillkor

1. Allmänt

Redukt Företagslösning AB (559130-3655) (”Redukt”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) tillhandahåller och driver Redukt. Redukt är en kundklubb som erbjuder företag samt deras personal möjlighet att ta del av rabatter och erbjudanden avseende tjänster och varor från våra samarbetspartners (”Tjänsten”) via www.Redukt.se (”Webbplatsen”). För att nyttja Tjänsten krävs ett medlemskap. Genom att registrera sig för medlemskap i Redukt eller på annat vis nyttja Tjänsten träffas ett avtal om användande av Tjänsten med oss (”Avtalet”), varvid dessa och andra överenskomna villkor (”Villkor”) gäller. Medlem är en juridisk person eller en enskild näringsidkare som genom att registrera sig för ett medlemskap i Redukt enligt punkt 2 nedan slutit ett avtal med Redukt om användande av Tjänsten (”Medlem”). Användare av Tjänsten är en anställd, eller annan person som Medlem enligt bestämmelserna givit behörighet att nyttja Tjänsten och som Medlemmen givit tillgång till Tjänsten (”Användare”). Vid användande av Tjänsten är Medlem och Användare bundna till Villkoren.

2. Medlemskap

För att nyttja tjänsten krävs ett medlemskap. Registrering av medlemskap sker på Webbplatsen. Vid beviljad registrering skapas ett konto för användande av tjänsten via Webbplatsen. Den Användare som verkställer registrering av medlemskap garanterar att denne är behörig att träffa avtal om användande av Tjänsten, för Medlemmens räkning. Priser för medlemskap framgår av Webbplatsen. Medlemskapet träder i kraft först när Redukt har godkänt registreringen. Vi förbehåller oss rätten att neka registrering. Rättigheter och skyldigheter inom ramen för Tjänsten kan inte överlåtas av Medlem till tredje part. Medlem och Användare skall efterleva Redukts vid var tid gällande instruktioner för användande av Tjänsten samt tillämplig lagstiftning. 2.1 Avtalstid och uppsägning, för uppsägning av medlemskap krävs skriftlig uppsägning. När Avtalet blivit avslutat får Medlem en bekräftelse via e-post. Medlem har möjlighet att säga upp Avtalet genom att kontakta vår kundtjänst via: info@redukt.se Vid uppsägning kan Medlem och Användare fortsätta att använda Tjänsten fram till dess att uppsägningstiden löpt ut. Nyttjande av Tjänsten efter Avtalets upphörande är att anse som ingående av nytt avtal om användande av Tjänsten. Avtal ingångna av Medlem eller Användare med Redukts samarbetspartners kan innehålla särskilda bestämmelser om avtalstid. 2.2 Medlemsavgift och betalning. Medlem hos Redukt är helt kostnadsfritt.

3. Medlems ansvar

Medlem och Användare ansvarar för att samtliga uppgifter som uppges vid registrering och nyttjande av Tjänsten, är korrekta. Tjänsten får endast nyttjas av Användare som är behöriga att nyttja det för Medlemmens räkning. Medlem och Användare ansvarar för att skydda kontouppgifter och agera aktsamt på ett sådant sätt att obehörig ej kan nyttja dem, bl.a. genom att uppdatera lösenord med lämplig regelbundenhet, inte delge obehörig information om sådana kontouppgifter samt genom att förvara kontouppgifter på ett säkert sätt. Redukt ansvarar inte för obehörigt nyttjande av Tjänsten och Redukt förutsätter att allt nyttjande av Tjänsten verkställs av behörig Användare. Det är inte tillåtet att kopiera, distribuera eller publicera innehåll från oss, Tjänsten eller vår Webbplats utan tillstånd. Medlem och Användare är skyldig att följa de begränsningar som vid var tid ställs upp inom ramen för medlemskap, såsom begränsningar vad gäller köp per månad, antal köp av specifik produkt eller annat som framgår på vår Webbplats. Medlem ansvarar för samtliga åtgärder som Användare vidtar i Medlemmens namn. Det innebär att Medlem är ansvarig för och bunden av samtliga åtgärder som vidtas via Tjänsten med användande av Medlemmens konto. Den Användare som registrerar Medlemmen kan därefter ge andra Användare behörighet, rätt och fullmakt att nyttja Medlemmens konto genom att exempelvis ingå bindande avtal för Medlemmen. Av Medlem eller Användare ingånget avtal, avgivet anbud eller avgiven accept av erbjudande är bindande för Medlemmen och Medlem är således skyldig att fullgöra avtal som ingås i Medlemmens namn via Tjänsten.

4. Våra rättigheter

Vi har rätt att säga upp avtalet eller stänga av Medlems tillgång till Tjänsten när som helst om Medlem eller Användare faktiskt har eller misstänks obehörigt ha använt Tjänsten eller brutit mot Villkoren. Om Medlem eller Användare inte uppfyller skyldigheter enligt dessa Villkor har vi rätt att pausa eller avsluta medlemskap med omedelbar verkan. Vi kan också tillfälligt stänga av Medlem vid misstanke om att Medlems användarkonto utnyttjas av obehörig eller på annat sätt missbrukas. I så fall kommer vi att informera Medlem via e-post eller telefon så snart som möjligt. Redukt har rätt att spärra Medlems konto samt IP-adress från att användas i Tjänsten vid misstanke om bedrägeri. Redukt har även rätt att, helt eller delvis, stänga Medlems tillgång till tjänsten och säga upp avtalet med Medlem till omedelbart upphörande utan iakttagande av uppsägningstid om Medlem eller Användare inte använt Tjänsten under en period om ett (1) år. Om Medlem eller Redukt säger upp avtal om användande av Tjänsten, eller om vi stänger tillgång till Tjänsten, accepterar Medlem och Användare att Redukt, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dem. Vid ändringar i Tjänsten eller Villkoren kommer vi att kontakta Medlem via e-post senast 20 dagar innan ändringen träder i kraft. Från att sådant meddelande sänts har Medlem möjlighet att invända mot de ändrade Villkoren fram till datum för ändring. Om Medlem invänder mot de ändrade Villkoren kommer medlemskapet att avslutas omedelbart. Om Medlem inte invänt mot de ändrade Villkoren börjar de att gälla vid i meddelandet angiven tidpunkt. Den senaste versionen av Villkoren finns alltid att tillgå på [Redukt.se/villkor]. Om ändring av Villkoren beror på ändring i lag, förordning eller myndighetsbeslut kan ändringen komma att träda i kraft omedelbart. Vi har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan part. Vi har rätt att delge våra samarbetspartners information om Medlemmar.

5. Betalning

Medlemskap hos Redukt är helt kostnadsfritt.

6. Redukts ansvar

Redukt kommer att tillhandahålla de erbjudanden från Redukts samarbetspartners som vid var tid är aktuella. Som utgångspunkt är Tjänsten tillgänglig dygnet runt. Redukt strävar efter att åtgärda eventuella driftstörningar så snart som möjligt. Medlem eller Användare äger inte rätt att rikta några anspråk mot Redukt på grund av tillfälliga driftstörningar eller för att tjänsten varit oåtkomlig. Redukt äger rätt att tillfälligt stänga Tjänsten för underhåll, uppdatering, ändring eller dylikt och svarar inte för skada eller kostnad som kan uppkomma på grund av sådan åtgärd. Redukt ansvarar inte för skrivfel i Tjänsten eller för Medlems eller Användares förlust av data. Redukt är inte part i de avtal som ingås mellan Medlem eller Användare och samarbetspartner. Således ansvarar inte Redukt för kvalitet eller funktion hos vara eller tjänst som erbjuds via Tjänsten. När Medlem eller Användare träffar avtal med samarbetspartner gäller den aktuella samarbetspartnerns villkor. Redukt ansvarar inte för att köpare och säljare fullgör sina åtaganden eller för annat (så som fel eller brist, sen leverans eller utebliven betalning) i relationen mellan Medlem, Användare och samarbetspartner. Redukt ansvarar inte i något fall för indirekta skador som Medlem eller Användare förorsakats genom användande av Tjänsten. För det fall Redukt befinns skyldigt att på grund av Medlems handlande utge ersättning till Medlem eller tredje part, skall den Medlem som orsakat skadan hålla Redukt skadeslöst.

7. Bilder och annat innehåll

Bilder på Webbplatsen har endast illustrativa syften. Vi anstränger oss för att visa rätt färger men kan inte garantera att dataskärmar återspeglar produktfärgerna exakt. Produkter liksom förpackningar kan komma att avvika från vad som har visats i bilderna på Webbplatsen. Äganderätt och samtliga immateriella rättigheter till innehåll på Webbplatsen och i övrigt relaterat till Tjänsten tillfaller oss och våra licensgivare. Detta inbegriper näringskännetecknet Redukt och därtill knutna näringskännetecken, grafisk utformning och tekniska lösningar. Medlem och Användare har således inte rätt att kopiera, sälja vidare, hyra ut eller på annat sätt göra tillgängligt för allmänheten sådant innehåll, utan skriftligt tillstånd från rättighetsinnehavaren. Det är strikt förbjudet för Medlem och Användare att via Tjänsten sprida uppgifter, innehåll eller material som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, uppvigling, våldsskildring, pornografi eller som annars kan väcka anstöt. Redukt äger rätt att avlägsna sådant från Tjänsten.

8. Rabattkoder

Redukt kan komma att erbjuda Medlem eller Användare rabattkoder från samarbetspartners. Vid utnyttjande av rabattkod från en samarbetspartner gäller den aktuella samarbetspartnerns villkor. Redukt ansvarar inte för utebliven rabatt vid felaktiga, utgångna eller ogiltiga rabattkoder. Ej heller för länkar eller eventuella felskrivningar.

9. Integritetspolicy

Vid registrering av medlemskap och nyttjande av Tjänsten samlar vi in vissa personuppgifter. För att läsa om hur vi lagrar och hanterar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår integritetspolicy på [Redukt.se/integritet] När Medlem behandlar personuppgifter via Tjänsten för ändamål som Medlem själv avgör är Medlem själv personuppgiftsansvarig. Redukt behandlar sådana personuppgifter endast för medlemmens räkning och efterlever de instruktioner Medlem lämnar för behandling. Således är Redukt personuppgiftsbiträde avseende sådan behandling. Mellan Redukt och Medlem träffas ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar behandlingen.

10. Force Majeure

Redukt är fria från ansvar om Redukts fullgörande av förpliktelser försvåras eller förhindras av omständighet utanför Redukts kontroll, som Redukt inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Redukt inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Exempelvis krig, naturkatastrof, stridsåtgärd på arbetsmarknad, myndighetsbeslut, avbrott i allmänna kommunikationer, olyckshändelse eller utebliven leverans från underleverantör.

11. Klagomål och tvister

Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och övriga rättsförhållanden mellan Redukt, Medlem och Användare. Vid klagomål ska Användare eller Medlem i första hand kontakta vår kundservice via e-post. Om vi inte kan enas ska tvist i anledning av detta avtal prövas av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.